Du er her

Øvelser

Fagfolk som skal være en del av kommunens kriseteam må få opplæring, kontinuerlig oppdatering innen fagfeltet og tilbud om deltakelse i øvelser.

Øvelser bedrer evnen til å mestre stresspåkjenninger under innsats og reduserer risikoen for at innsatspersonell og kriseteammedlemmer får psykiske reaksjoner etter store belastninger. Samtidig øker det samhandlingskompetanse og forståelse for ulike gruppers kultur og arbeidsmåte. Øvelser kan også benyttes i forhold til trening på å gi god ivaretagelse etter enkelthendelser av mindre omfang.

Alle former for øvelse og trening er en del av en læringsprosess og omfatter fire faser:

  1. Planlegging
  2. Gjennomføring
  3. Evaluering
  4. Oppfølging

Alle fasene er like viktig for at man skal få et varig læringsutbytte av øvelsen. Det er avgjørende at øvelsen evalueres og at oppfølging gjennomføres. Erfaringer fra øvelser bør implementeres og forankres i planer, tiltakskort og kompetanse.

Det finnes flere ulike former for øvelser. Her nevnes noen av dem.

skal være så realistiske som mulig og gjennomføres i reell tid. Fylkets øvingsutvalg er sentral i planlegging og gjennomføring av fullskalaøvelser. Det bør være en representant for kommunale kriseteam i fylkets øvingsutvalg, slik at kriseteamets behov for læring blir ivaretatt i planleggingen av øvelsen. I en fullskalaøvelse vil kriseteamets rolle ofte være knyttet til Evakuerte- og pårørendesenter (EPS). Alle aktører skal kjenne til planverket som blir øvd.

er en diskusjonsbasert øvelse hvor deltakerne arbeider med relevante problemstillinger etter innspill fra en øvingsleder. Øvelsen skisserer en hypotetisk situasjon. Deltakerne skisserer, diskuterer og reflekterer rundt aktuelle tiltak og løsninger basert på deres teoretisk kunnskap og erfaring. En bordøvelse krever ikke mye ressurser og gir et godt læringsutbytte. Dersom man har faste samarbeidsmøter kan slike øvelser gjennomføres i forbindelse med dette.

er trening av konkrete og praktiske ferdigheter. Det skal være nøye definert for alle deltakere hvilke ferdigheter det skal trenes på.

trener bestemte funksjoner i en enkelt instans eller i samspill med andre.

Du finner mer informasjon i Håndbok i øvelsesplanlegging.

Refleksjon

Hvilke erfaringer har du med å delta i øvelser?

Hvordan kan dere jobbe mer systematisk med øvelser i ditt kriseteam?