Du er her

Ulike roller som hjelper

RVTS - Film 5

Tekstversjon av filmen

I et lokalsamfunn er det ikke uvanlig at en person som tilbyr psykososial støtte til berørte har ulike roller, både profesjonelt og privat, overfor de som trenger hjelp og støtte. Noen medlemmer i et kriseteam kan tilby oppfølging, ut over akuttfasen, i sin øvrige yrkesrolle - som prest, helsesøster, lege, psykiatrisk sykepleier etc.

Private relasjoner som familie/ slekt, nabo, kollega, venn eller sambygding er heller ikke uvanlig.

Å ha flere roller overfor berørte kan være en styrke, fordi man da har god kjennskap til deres livssituasjon. Samtidig kan det oppstå uklarheter og skape forvirring med hensyn til hvilke roller og relasjoner som gjelder der og da, både for hjelperen og de berørte. Dette kan få konsekvenser for hvilke forventninger en har til den hjelpen som kan ytes. Hjelperen har ansvaret for å avklare og tydeliggjøre hvilke roller som gjelder i de ulike situasjonene.

Refleksjon

Er jeg bevisst hvilken rolle jeg har når jeg møter berørte etter kriser, ulykker og katastrofer?

Hvordan formidler jeg dette til de berørte?