Du er her

Tiltak for utsatte grupper

Mennesker som blir berørt av kriser, ulykker og katastrofer har krav på likeverdig oppfølging. Å yte likeverdig oppfølging betyr i praksis at det overfor noen grupper er behov for at en tar spesielle hensyn.
Barn og unge har behov for at tiltakene som settes i verk tar hensyn til deres alder og utviklingsnivå i tillegg til den situasjonen de er i.
Tiltak som settes i verk overfor flyktninger og asylsøkere må på samme måte ta hensyn til deres verdier og normer, tidligere erfaringer og den situasjonen de er i når krisen rammer.