Du er her

Taushetsplikt

I følge forvaltningsloven (§13flg.) har enhver som er ansatt i den offentlige helse- og omsorgstjenesten forvaltningsmessig/ tjenestebasert taushetsplikt. Dette gjelder også annet personell som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Taushetsplikten innebærer at personellet skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helse- og omsorgspersonell.

Pasienten kan på grunnlag av informert samtykke godkjenne at taushetsbelagte opplysninger blir gitt videre. Opplysninger kan også gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp, med mindre pasienten motsetter seg det. Pasienten skal informeres om hvem som skal motta informasjon, hvilken informasjon som gis og hva informasjonen skal brukes til. Jo mer sensitive opplysninger det er tale om, dess strengere blir kravet til å sikre informert samtykke, jfr.  Helsedirektoratets rundskriv IS-6/2010.

Foreldre kan samtykke til at opplysninger gis videre når barnet er under 16 år. For personer som er over 16 år, og som ikke er i stand til å samtykke til helsehjelp, kan nærmeste pårørende samtykke til at helseopplysninger gjøres kjent for andre.

Unntak fra taushetsplikten

Straffeloven § 196 gir alle borgere en generell lovbestemt plikt til å søke å hindre visse former for alvorlige straffbare handlinger. Dette gjelder blant annet alvorlig vold, utnyttelse av tillitsforhold for seksuell omgang og seksuell omgang med barn.

Avvergelsesplikten går foran lovbestemt taushetsplikt, og er vanligvis innfridd ved at du melder fra til politi eller annen relevant myndighet, for eksempel barnevernet. Dersom man ikke innfrir avvergelsesplikten kan man straffes med bot eller fengsel i inntil 1 år.

Barnevernsloven § 6-4 pålegger alle ansatte i offentlige instanser å melde fra til barnevernet dersom de får kjennskap til at et barn utsettes for vold eller omsorgssvikt. Bestemmelsen innebærer også en plikt til å gi opplysninger i saker der barnevernet skal vurdere omsorgsansvar for barnet.