Du er her

Sentrale begreper

Potensielt traumatiserende hendelser kjennetegnes ved at de truer vår egen eller våre nærståendes liv og helse. Hendelsene kan, men behøver ikke, resultere i akutte eller langsiktige konsekvenser for de som rammes. Man skiller mellom menneskeskapte og ikke-menneskeskapte potensielt traumatiserende hendelser.

 • Tortur og overgrep er eksempler på menneskeskapte potensielt traumatiserende hendelser.
 • Naturkatastrofer som ras, flom og orkan er eksempler på ikke-menneskeskapte hendelser.

Hendelser utført av mennesker, og som tillegges høy grad av menneskelig ansvar, kan øke risikoen for at de berørte utvikler problemer i ettertid.

Kriser forstås som dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser som kan true eller svekke viktige funksjoner og verdier hos enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunn.

En krisesituasjons karakter vil være avhengig av

 • omfanget og potensielle konsekvenser
 • forutgående belastende hendelser
 • hvor brått krisesituasjonen inntreffer og hvor raskt den utvikler seg
 • varigheten
 • hvor godt enkeltpersoner eller familier er forberedt på krisesituasjonen
 • hvor godt samfunnet er forberedt på krisesituasjonen

Ulykker defineres som uventede og potensielt traumatiserende hendelser som kan ramme menneskers liv og helse.

Katastrofer er uventede og potensielt traumatiserende hendelser av større omfang der mange personer rammes samtidig, og der antall rammede personer med hjelpebehov i en periode overskrider de tilgjengelige ressursene som finnes i nærområdet av katastrofen.

Både kriser, ulykker og katastrofer kan være et kollektivt traume.

Kollektive traumer kjennetegnes ved

 • at de er dramatiske hendelser i det offentlige rom
 • at de innbefatter mange berørte, direkte og indirekte (vitner)
 • at de rammer både på individ, gruppe og samfunnsnivå (lokalt, nasjonalt, internasjonalt)
 • at de kan være menneskeskapt eller ikke menneskeskapt
 • at de aktiverer stor medieinteresse
 • at det kan dannes nye sosiale fellesskap og ritualer