Du er her

Psykososiale kriseteam

Kommunene har plikt til å yte psykososial oppfølging ved kriser, ulykker og katastrofer.

Målet med oppfølgingen er å fremme mestring i en akutt fase, opprettholde sosial fungering og bidra til at reaksjoner og symptomer dempes.

Oppfølgingen skal bidra til å mobilisere nettverk, forebygge framtidige helse- og sosiale problemer, og dermed sikre god livskvalitet.


For å yte forsvarlig psykososial oppfølging må kommunen ta stilling til:

  • Hvordan skal tilbudene organiseres?
  • Hvordan skal tilbudene bemannes?
  • Hvilke hendelser skal utløse psykososial oppfølging?
  • Hvordan skal de ordinære tjenestetilbudene benyttes i krisesituasjoner? 

Veilederen anbefaler kommunene å opprette psykososiale kriseteam for å ivareta denne oppfølgingen. Et psykososialt kriseteam er en tverrfaglig sammensatt gruppe som har ansvar for tidlig innsats ved psykososial oppfølging. Kriseteamene skal også medvirke til at rammede og berørte får tilbud om forsvarlig oppfølging og støtte fra det ordinære tjenesteapparatet i etterkant av kritiske hendelser.