Du er her

Lovverk


 • Kommunens ansvar for psykososiale tiltak

  Psykososiale tiltak skal ytes i alle relevante tjenester og på alle stadier i et pasient- og brukerforløp. Kommunen skal yte likeverdige og tilrettelagte tjenester til alle, uavhengig av årsak til hjelpebehov. Det lovpålagte ansvaret til kommunen omfatter forebyggende og helsefremmende tjenester, hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, utredning, diagnostisering og behandling, sosial, psykososial og medisinsk rehabilitering/habilitering og andre helse- og omsorgstjenester. Psykososiale tiltak er en integrert del av dette ansvaret. Akutt hjelp skal ytes til enhver person som oppholder seg i kommunen, inkludert feriegjester og andre som oppholder seg der kortvarig.

 • Kommunens ansvar for helseberedskap

  Kommunen må sørge for psykososial oppfølging ved kriser, ulykker og katastrofer enten det dreier seg om hendelser av mindre omfang eller hendelser av et slikt omfang og en slik karakter at det akutte hjelpebehovet er større enn tilgangen på ressurser. 

  Både helse- og omsorgstjenesteloven og helseberedskapsloven hjemler plikter for kommunen til å ha en forberedt helseberedskap. Lovene må ses i tett sammenheng, da de supplerer og utfyller hverandre. Kommunen skal yte bistand til andre kommuner ved ulykker og andre situasjoner dersom forholdene tilsier det.

 • Beredskapsplan

  Plikt til å utarbeide en beredskapsplan for helse- og omsorgstjenesten i samsvar med helseberedskapsloven, er presisert i egen bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven. Beredskapsplanen skal dekke alle deler av kommunens helse- og omsorgstjenester, herunder psykososial oppfølging. Helseberedskapsplanen skal samordnes med kommunens øvrige beredskapsplaner.