Du er her

Aktivering

Aktiveringen av kriseteamet er basert på en helhetlig vurdering av situasjonen og tilgjengelige ressurser.

For noen kommuner vil det være hensiktsmessig å aktivere kriseteamet når de ordinære tjenestene ikke er tilgjengelige. For andre kommuner vil det være aktuelt at kriseteamet og de ordinære tjenestene supplerer hverandre.

Kommunen bør sikre rammer som gjør at kriseteamet kan yte psykososial oppfølging hele døgnet.

Kriseteamet, eller deler av teamet, kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang.

Det vil i tillegg aktiveres ved store hendelser og katastrofer. Kommunens kriseledelse, politiet eller andre kan ta initiativ til å aktivere teamet. Ofte samarbeider AMK/legevakt og kriseteamets leder om nødvendige avgjørelser og behovet for varsling av resten av teamet.

 • Hendelser som ofte aktiverer kriseteam
  • dødsulykker
  • drap
  • selvmord
  • uventet barnedød
  • naturkatastrofer som flom, ras eller annet
  • store katastrofer som terroraksjonene 22. juli 2011
 • Hendelser som vanligvis ikke aktiverer kriseteam
  • suicidvurdering
  • alvorlig sykdom/diagnose
  • aktuell psykisk sykdom
  • berusede personer eller rusmisbruk
  • oppfølgingsbehov hos pårørende ved psykisk sykdom eller rusmisbruk
 • Hendelser hvor man kan vurdere å aktivere kriseteam
  • vold i nære relasjoner
  • seksuelle overgrep
  • alvorlige og uventede hendelser, især de som rammer eller involverer barn og unge
  • persongrupper eller personer som har vært eksponert for traumatiserende sanseinntrykk eller opplevd å være truet på livet (ran, voldtekt, gisseldrama, og lignende)
  • situasjoner med savnede 
 • Proaktiv psykososial oppfølging

  Proaktiv psykososial oppfølging innebærer at kommunen aktivt henvender seg til de rammede og tilbyr støtte og bistand i en tidlig fase. Dette innebærer videre at det etter en tid tas ny kontakt dersom den rammede umiddelbart etter krisen ikke ønsker eller er i stand til å ta imot hjelp. Som en del av den proaktive oppfølgingen anbefales det at rammede får en fast, navngitt kontaktperson i kommunen.

 • Oppfølgingens varighet

  I noen kommuner ivaretar kriseteamet oppfølgingen over lengre tid, etter både mindre hendelser og større katastrofer. I andre kommuner skjer det en raskere overføring til det ordinære tjenesteapparatet. Varigheten på den psykososiale oppfølgingen vil variere. Det viktigste er at behovene blir ivaretatt på en rask og faglig forsvarlig måte, og at de som trenger det får hjelp over tid.